เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ***อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เจ็บป่วย โทร. 044-878234
 
 
วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 


 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่องประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน [ 21 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่องประกาศราคากลางโครงการติดตั้งวงจรปิด CCTV [ 15 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรีอง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล. ข้ [ 3 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
 
 


 
อบต.หนองโพนงาม ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สรุปผลการรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการ “ชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข” ประจำเดือน พ.ค [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองสังข์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านแท่น ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ครั้งที่้ 2 [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.โสกปลาดุก -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง ประชาสัมพันธ์ราคากลางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ เชื่อมต่อลานคอนกรีตเสริมเหล [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านยาง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ถนนสู่พื้นท [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 


หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา สน.คท. มท 0808.2/ว1455  [ 24 พ.ค. 2561 ]
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 5 กศ. มท 0816.3/6721 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 พ.ค. 2561 ]
อนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1515  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ สน.คท. มท 0808.2/6668-6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1497 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ค. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6579-6630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2561 ]
รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1511  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1491  [ 23 พ.ค. 2561 ]
ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว1483  [ 22 พ.ค. 2561 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1489  [ 22 พ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน กศ. มท 0816.3/ว1481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การรับรองครูและผู้ดูแลเด็ก "โครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต" กศ. มท 0816.4/ว1477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 22 พ.ค. 2561 ]
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 พ.ค. 2561 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 778  ตอบ 1  
ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 344  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านแท่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้น ทำอย่างไร (25 พ.ค. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 พ.ค. 2561)    อ่าน 1234  ตอบ 119
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (16 พ.ค. 2561)    อ่าน 2605  ตอบ 259
อบต.โสกปลาดุก เว็บไซต์ อบต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 พ.ค. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง โอนย้าย (27 เม.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.ทุ่งลุยลาย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (9 เม.ย. 2561)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 3547  ตอบ 24
อบต.บ้านแท่น เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.นาฝาย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (3 เม.ย. 2561)    อ่าน 29  ตอบ 0
 
เร่งรัดให้ อปท.บันทึกข้อมูลแผนที่แนวเขตปกครอง เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงยประมาณเงินอุดหนุุนเฉพาะกิจจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการ อปท.ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพ [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำป [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 174 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้ [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
สำนักงบประมาณ แจ้งการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 จำนวน  [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารให้แก่ปลัดและรองปลัดองค์ [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 122 
***ด่วนที่สุด*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 135 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553