เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2560 ณ สำนักปลัดเทศบาล ในวัน เวลา ราชการ ##อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เจ็บป่วย โทร. 044-878234
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งดีเซล [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอ [ 5 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 36 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิและผู้บริหารอปท. อ.คอนสารเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สะพานหมาก บ้านน [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง ครุภัณฑ์กี [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ พร้อมผู้อำนวยการทุกกลุ่มงาน ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชกา [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 23 
อบต.บ้านยาง คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ถ่ายทอดสด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท11 รายการ \\\"บันทึกสถานการ [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว 12 สิงหาคม 2560 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาหนูน้อยเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงห [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 


แจ้งปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1619  [ 16 ส.ค. 2560 ]
เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1617  [ 16 ส.ค. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว106  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว105  [ 16 ส.ค. 2560 ]
การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี (Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam Tessaban, Lopburi)กพส. มท 0810.6/ว4516  [ 16 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว4519  [ 16 ส.ค. 2560 ]
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.2/ว1615  [ 16 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพนักงานนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ กจ.  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1606  [ 15 ส.ค. 2560 ]
เชิญประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว46  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ขอส่งข้อมูลรายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018) ด่วน กค. มท 0803.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1609  [ 15 ส.ค. 2560 ]
ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1611  [ 15 ส.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1603  [ 15 ส.ค. 2560 ]
 


ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 64  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 758  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 1849  ตอบ 14  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (17 ส.ค. 2560)    อ่าน 602  ตอบ 90
อบต.นาฝาย น้ำไมใหลตลอด (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (10 ส.ค. 2560)    อ่าน 292  ตอบ 37
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.ค. 2560)    อ่าน 150  ตอบ 2
อบต.บ้านแท่น ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน (26 ก.ค. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน ((((+++ใครเคยปวดหลังบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ((((+++ใครเคยเป็นโรคเบาหวานบ้าง+++)))) (17 ก.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (14 ก.ค. 2560)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (5 ก.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ หลักฐานในการขออนุญาตการก่อสร้าง (4 ก.ค. 2560)    อ่าน 28  ตอบ 0
 
 


ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสารธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม [ 17 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 24 
แจ้งผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 16 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 145 
**ด่วนที่สุด** การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 15 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 59 
***ด่วนที่สุด*** โครงการคัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐา [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 30 
***ด่วนที่สุด*** การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชี [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๘๑๗ แจ้ง อปท.ให้บันทึกข้อมูล ด้านที่ ๖ ด้านนวัตกรรมท้อ [ 11 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2560 ให้ อปท. [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 92 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2560 [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 74 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 69 
ค่าใบอนุญาตขายสุรา(สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ)  [ 8 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 73 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553