เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ## อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เจ็บป่วย โทร. 044-878234
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเ [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ [ 26 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 2 
คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 23 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งดีเซล [ 20 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งดีเซล ขนาดท่อดูด 12 นิ้ว ขนาดท่อส่งน้ำ [ 20 มิ.ย. 2560 ]   อ่าน 4 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทอ.เมืองชัยภูมิ ร่วมเปิดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมกับกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ (Video Conference) [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภา [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 0 
ทต.คอนสาร โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว โครงการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ.ศูนย์บริการคนพิ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การร้องอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันฯ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance Plann [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองตูม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเ [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ โดยทีมประเมินLPAทีม4ปี2560 ออกประเมิน LPAณ ทต.จัตุรัส [ 28 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
 
 


แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/1241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว3573  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1239  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว29  [ 27 มิ.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กพส. มท 0810.5/ว1235  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาที่สนใจ/มีความประสงค์จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว1240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1221  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
สรุปสาระสำคัญร่างมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 26 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/ว74  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการเพิ่มเติม กจ. มท 0802.3/254  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1238  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสำหรับเด็ก SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1231  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1232 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2]  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1234  [ 23 มิ.ย. 2560 ]
 


ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 737  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 1835  ตอบ 14  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (28 มิ.ย. 2560)    อ่าน 498  ตอบ 68
อบต.บ้านแท่น  ทุกวันนี้่คนรอบตัวท่าน บ่นเรื่องใดมากที่สุด (ตอบได้คนละ 1 เรื่อง) (27 มิ.ย. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 มิ.ย. 2560)    อ่าน 220  ตอบ 24
อบต.ส้มป่อย อยากให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.ส้มป่อย ช่วยแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน (12 มิ.ย. 2560)    อ่าน 41  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (2 มิ.ย. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.หนองตูม (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (29 พ.ค. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (26 พ.ค. 2560)    อ่าน 4484  ตอบ 27
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามอัตรากำลัง (17 พ.ค. 2560)    อ่าน 58  ตอบ 0
 
 


**ด่วนที่สุด**การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านทางรถ [ 27 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 24 
การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งป [ 26 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 45 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบอุดหนุนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 152 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปไต้หวัน [ 22 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การจัดประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ตามแนวทางการบริหารจัดกา [ 21 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
**ด่วนที่สุด** การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไห [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจั [ 20 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 50 
สรุปมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 5-60 [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 203 
***ด่วนที่สุด*** การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 152 
เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราช [ 19 มิ.ย. 2560 ]    อ่าน 58 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553