เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านเมืองคง [ 27 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 4 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกแยกซอย 33 [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามอาคารพัสดุ เสาคอนกรีต [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 27 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจามจุรี [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู วอยบ้านพ่อลือ [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 24 
 
 


 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านเมืองคง [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 103 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการปรับปรุบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 74 
อบต.บ้านแท่น โครงการทัศนศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแท่น งานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น [ 27 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองสังข์ แข่งขัน “ EMS Rally ๒๐๑๗ ” “ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ” [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองสังข์ “บุญเบิกข้าว บูชาพญาแล\" [ 24 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 12 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติก [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 27 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส แทนท่านท้องถิ่นจังหวัด ได้ร่วมตรวจบูรณาการคณะทำงานขับเคลื่อ [ 23 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 24 
 
 


การให้บริการเงินกู้แก่สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะสั้น (ชนิดฉุกเฉิน) สน.คท. มท 0808.5/ว08  [ 27 ก.พ. 2560 ]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0994  [ 27 ก.พ. 2560 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว423  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว425  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.3/ว0932  [ 24 ก.พ. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว422  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ด่วนมาก กศ. มท 0816.2/ว424  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การเสนอโครงการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1820  [ 24 ก.พ. 2560 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว413  [ 24 ก.พ. 2560 ]
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว0975  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว410  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว11  [ 23 ก.พ. 2560 ]
แต่งตั้งทีมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ในการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการหลักประชารัฐเพื่อเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว409  [ 23 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุุด สน.บถ. มท 0809.2/ว414  [ 23 ก.พ. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว411  [ 23 ก.พ. 2560 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 651  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 1779  ตอบ 14  
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 115  ตอบ 0  
 
ทต.ทุ่งลุยลาย  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น ขอเชิญอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-10 มีนาค (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.หนองสังข์  ขอเชิญอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-10 มีนา (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ขอเชิญอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 8-10 มีนาค (27 ก.พ. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (26 ก.พ. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (24 ก.พ. 2560)    อ่าน 265  ตอบ 37
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.พ. 2560)    อ่าน 80  ตอบ 2
อบต.นาเสียว เทิดทูลสถาบันฯ (22 ก.พ. 2560)    อ่าน 260  ตอบ 40
อบต.บ้านหัน สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (14 ก.พ. 2560)    อ่าน 4084  ตอบ 25
 
 


(**ด่วนที่สุด) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดั [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 41 
(**ด่วนที่สุด) ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององ [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 42 
**(ด่วนที่สุด) เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านขยะมูลฝ [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 124 
**(ด่วนที่สุด) ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ&q [ 14 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 172 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2560 [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 238 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญรับฟังการประชุมทบทวนและเผยแพร่ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 93 
ด่วนที่สุด ให้ อปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ INFO [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 193 
*ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบร [ 10 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 40 
(*ด่วนที่สุด) ขอให้อำเภอเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.1 แ [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 93 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 296 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเด็กให้กับผู้ปกครอง [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 48 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553