เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผ [ 4 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านกุดตูม หม [ 4 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 255 [ 14 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 63 
ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 195 ชัยภูมิ [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
 
 


 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๒/๒๕๕๙ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม โครงการอบรมอาชีพการทำเตาเศรษฐกิจ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผูผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกาาตามแนวนโยบายการบริหารโด [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 62 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐาน [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 35 
อบต.หนองตูม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหา [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ตารางสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 30 พ.ย. 58 [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 166 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอเลื่อนการจัด"เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิต [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 34 
ทต.หนองสังข์ - ประกาศประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับ [ 25 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
 
 


ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2563  [ 27 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว2580  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2583  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2582  [ 27 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน มอก.1494-2541 และเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก.2495-2541 สน.คท. มท 0808.2/ว2561  [ 27 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2579  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.2/ว2572 [แบบสำรวจฯ]  [ 27 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
 


ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 3815  ตอบ 22  
ซื้อที่ดิน (3 พ.ย. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแ (8 ส.ค. 2558)    อ่าน 2179  ตอบ 12  
 
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (24 พ.ย. 2558)    อ่าน 1439  ตอบ 7
อบต.หนองโดน อบต.หนองโดนมีตำแหน่งว่างมัยค่ะ (19 พ.ย. 2558)    อ่าน 14  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 4575  ตอบ 17
อบต.หนองโดน อบต.หนองโดนมีเปิดสอบอะไรบ้างค่ะ (18 พ.ย. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 35  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 429  ตอบ 10
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ย. 2558)    อ่าน 3815  ตอบ 22
อบต.หนองไผ่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (4 พ.ย. 2558)    อ่าน 281  ตอบ 2
 
 


ส่งแผนตรวจนิเทศและตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรป [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 311 
***ด่วนที่สุด***โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 201 
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำโครงสร้างเงินประจำตำแหน่งระบบแท่น อปท. [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 326 
ด่วนที่สุด การเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ [ 23 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 109 
ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 85 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการบันทึกข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 121 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางเงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษา ปี ๒๕๕๙ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 144 
**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 97 
**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา ๓ ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. [ 19 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 125 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 73 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553