เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตั [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 1-ซอยเทศบาล 3 บ้านเ [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
 
 


 
ทต.ลาดใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่องให้เตรียมการป้องกันภัยแล้ง [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ระบบ แ [ 6 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 214 
อบต.หนองโพนงาม กิจกรรม 5 ส. ทุกวันศุกร์ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 36 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด ทำหนังสือเชิญประชุมฯ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 261 
อบต.หนองโดน [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองโดน ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ งวดเดือนกรกฏาคม 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 36 
 
 


การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9978-9987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9972-9975 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1362  [ 2 ก.ค. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 224  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 164  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 149  ตอบ 9  
 
อบต.หนองไผ่  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริก (1 ก.ค. 2558)    อ่าน 154  ตอบ 2
ทต.ภูเขียว ถนนสี่เลนภูเขียว-ชุมแพ ถนนเลี่ยงเมืองภูเขียว หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยากทรา (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1901  ตอบ 15
ทต.ภูเขียว โครงการสร้างถนน 4 ช่องจราจร 201 แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพและเลี่ยงเมืองภูเขียว (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 810  ตอบ 9
ทต.ภูเขียว ข่าวดี การรถไฟเลือกพิจารณา เส้นทางรถไฟรางคู่ จัตุรัส ชัยภูมิ ชุมแพ หนองบัวลำภู เ (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 87  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1166  ตอบ 17
อบต.บ้านยาง สอบถามตำแหน่งว่างของ อบต. บ้านยางครับ (16 มิ.ย. 2558)    อ่าน 183  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (3 มิ.ย. 2558)    อ่าน 262  ตอบ 5
อบต.บ้านแท่น การปรับ อบต.เป็นเทศบาล (25 พ.ค. 2558)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น ช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงแผนพัฒนา3ปี เชิญทุกท่านร่วมคิดร่วมเสนอแนวทางการพัฒนา/โค (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม ขอประชาสัมพันธ์ บริษัทรับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ จัดกรุ๊ปเหมา สัมนา ดูงาน ทั (19 พ.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 


***ด่วนที่สุด***เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติก [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
ด่วนที่สุด สำรวจรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอมีวิทยฐานะรอบเมษายน 2 [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ด่วนที่สุด สำรวจครู และบุคลากรทางการสึกษา อปท.ที่ประสงค์เข้าอบรมโครงการพัฒนาครูก [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ.2 [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
***ด่วนที่สุด***แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินดุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักด้านรายได้แก [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
***ด่วนที่สุด***แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารพัสดุ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ระบบ แ [ 6 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 80 
ขอส่งคู่มือประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 69 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ประชาสัมพันธ์เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 30 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553