เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 107 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 109 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 108 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 106 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การรายงานข้อมูลอัตรากำลังของอปท. [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 80 
ทต.คอนสาร โครงการสู่โลกกว้างทางปัญญา [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28 กันยายน 2559 [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.นาฝาย [ 28 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านแท่น โครงการฝึกอบรมทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 18 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การกำหนอชื่อส่วนและอักษรย่อของส่วนราชการฯ [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 151 
อบต.บ้านยาง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านยาง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านยาง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.หน [ 23 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 19 
 
 


การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5519  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดารศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/12140-12214 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1945  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.2/ว1943  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1950 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย. 2559) กรณีแก้ไขข้อผิดพลาดรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1948  [ 28 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1939  [ 28 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 ที่เหลือจ่าย สน.คท. มท 0808.2/ว1938  [ 27 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1941  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.2/ว1937  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.8/ว1932  [ 27 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11960-11971  [ 27 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1927-1927, มท0808.3/12047  [ 26 ก.ย. 2559 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ก.ย. 2559)    อ่าน 1639  ตอบ 13  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5839  ตอบ 23  
เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 179  ตอบ 0  
 
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองแวง ตำแหน่งปลัดอบต ระดับต้นที่ว่าง (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองโพนงาม ขายทที่ดิน นส 3 ก 5ไร่3งาน30ตร.ว บ้านหนองแดง ต.หนองข่า 3แสนบาท ติดถนนสาธารณะ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ถนนสี่เลนภูเขียว-ชุมแพ ถนนเลี่ยงเมืองภูเขียว หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยากทรา (16 ก.ย. 2559)    อ่าน 3134  ตอบ 16
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (15 ก.ย. 2559)    อ่าน 8539  ตอบ 28
อบต.ท่าหินโงม ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (11 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง คำขวัญประจำตำบลบ้านยางมีว่าอย่างไรบ้าง ค่ะ (9 ก.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
 
 


**ด่วนที่สุด**เชิญประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" [ 28 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2559 [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 146 
โครงการฝึกอบรม ปรับปรุงปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบe-LAASขององค [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 130 
**ด่วนที่สุด**การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 97 
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนติดตามและประเม [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 85 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9-59 [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 314 
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 74 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 129 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 124 
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(14 ก.ย. [ 15 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 391 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 15 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553