เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
การจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยกซอย [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 193 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร บริ [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 162 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพ่ [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 167 
 
 


 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 20 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ งานบุคลากร(แผนอัตรากำลัง3ปี) [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 337 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ เรื่องแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งใน [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.บ้านแท่น โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านแท่น ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านแท่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [ 18 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 14 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 68 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงาน เรื่อ [ 14 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 39 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติง [ 14 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 42 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่คัดเลือกและระเบ [ 13 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 44 
 
 


แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1394 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2557 ]
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) สน.กศ. มท 0893.3/ว1391  [ 20 ส.ค. 2557 ]
 


อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1763  ตอบ 18  
สอบถามตำแหน่งว่าง (2 มิ.ย. 2557)    อ่าน 914  ตอบ 6  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ค. 2557)    อ่าน 2560  ตอบ 19  
 
ทต.ภูเขียว อยากให้มีการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุ่ง (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 52  ตอบ 2
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (3 ส.ค. 2557)    อ่าน 737  ตอบ 13
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 1405  ตอบ 13
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.หนองแวง ขอความอนุเคราะห์ต้องการ เบอร์ จ่าเอกวิโรจ (ช่างไฟฟ้า) (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 2
ทต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม อบต. เขตจังหวัดชัยภูมิมีตำแหน่งนักพัฒนาชุุมชนว่างไหม? (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1763  ตอบ 18
 
 


/***** หน้าเพิ่มเติม ***/ การจัดทำข้อมูลสถิติด้านการศึกษาฯ [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
***ด่วนที่สุด*** การจัดทำข้อมูลตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
ด่วนที่สุด บัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ประจำปี 2557 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 303 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางเงินอุดหนุนทั่วไปการศึกษา ปี ๒๕๕๘ [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 247 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลการจัดสรรงบศูนย์เด็ก ปี 56 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 208 
การอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายวัสดุการเรียนการสอนปี 57" (เกษตรฯ, แก้งคร้อ, จ [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 116 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. งวดที่ 4/2556, งวด1/2557 (เงินเข้า 7 ส.ค.57 [ 16 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 198 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์ [ 15 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ด่วนที่สุด การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย [ 14 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 128 
**ด่วนที่สุด** การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ห้วง 2 (เดือน ส.ค.-ก.ย [ 14 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 127 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553