ขอเชิญชม การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย U-16 "บ้านเพชรคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 45 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 41 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ [ 22 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 89 
อบต.บ้านยาง การออกเสียงประชามติ [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
ทต.ลาดใหญ่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 30 
อบต.หนองโพนงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน บ้านสันติสุข [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองโพนงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทิกแล้ง [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองโพนงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองโพนงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.หนองโพนงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้าน หมู่ที่ 4,15 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองโพนงาม โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนร่องรางวีภายในหมู [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.บ้านยาง แห่เทียนเเข้าพรรษา ปี 2559 [ 21 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 25 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของเทศบาลและ อบต. ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 1.5 ความสำเร็จในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1428  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.5/ว28,ว29  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1422  [ 22 ก.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1423  [ 22 ก.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4101  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1419  [ 21 ก.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินเหลือจ่ายโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1410 [แบบรายงานฯ]  [ 21 ก.ค. 2559 ]
การประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กเร่ร่อน ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.4/ว9392  [ 21 ก.ค. 2559 ]
งานตลาดนัดวิจัย สร้างองค์ความรู้ ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการศึกษา สู่การพัฒนาเด็กไทย ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1407  [ 21 ก.ค. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ สน.กศ. มท 0816.3/ว1408  [ 21 ก.ค. 2559 ]
เรียนเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การคัดแยกขยะ" ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1409  [ 15 ก.ค. 2559 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ.  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1387  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559) สน.กศ. มท 0801.4/ว1386  [ 15 ก.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559) สน.กศ. มท 0816.4/ว1385  [ 15 ก.ค. 2559 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1550  ตอบ 9  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5683  ตอบ 23  
เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 161  ตอบ 0  
 
ทต.บ้านเป้า เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว อยากเห็นวิสัยทัศน์ ของนายก ทต.ภูเขียว ในการพัฒนาภูเขียว ไปสู่เมืองที่เจริญ (18 ก.ค. 2559)    อ่าน 934  ตอบ 2
ทต.ภูเขียว "เมืองภูเขียว"กับการพัฒนาสู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว (18 ก.ค. 2559)    อ่าน 4218  ตอบ 25
ทต.ภูเขียว อยากได้เบอร์โทร.นายประกอบ พืมขุนทด พนักงานดับเพลิงครับ (8 ก.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 934  ตอบ 9
อบต.หนองตูม  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.หนองโดน  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 847  ตอบ 5
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เด็กเล็ก (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 147  ตอบ 2
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ทนายความ (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 25  ตอบ 0
 
 


แจ้งการโอนเงินมหาดไทยใบอนุญาตขายสุรา เดือน มิ.ย.59 (โอนโดยสรรพสามิตพื้นที่ภูเขีย [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
**ด่วนที่สุด**รายงานข้อมูลรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะมูลฝอยองค์กรปกครอง [ 22 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2558 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 108 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 81 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2559 การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไ [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากำลังผู้บริหาร ครู บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา และบุคลากรส [ 21 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 57 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรม big cleaning day [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 60 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553