เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ***อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เจ็บป่วย โทร. 044-878234
 
 
วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม [ 19 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 13 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 68 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 75 
แก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือก [ 18 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 86 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 101 
 
 


 
อบต.ซับสีทอง โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่วมจัดบูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บ้านค่ายโมเดล [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 รา [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์กองช่าง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ กิจกรรมวันท้องถิ่ไทย พ.ศ.๒๕๖๑ จังหวัดชัยภูมิ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเป้า ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจ [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดใหญ่ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ปีงบป [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 17 
ทต.ลาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน 16 มี.ค. 61 [ 16 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 18 
 
 


การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการประกวดโครงการกิจกรรมสร้างคนดีแก่แผ่นดิน ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.1/ว669 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว732  [ 16 มี.ค. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2561 และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว721  [ 16 มี.ค. 2561 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว697  [ 15 มี.ค. 2561 ]
การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว695  [ 15 มี.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ., อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว800  [ 15 มี.ค. 2561 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 722  ตอบ 1  
ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 282  ตอบ 0  
 
อบต.ซับสีทอง เว็บไซต์ อบต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
ทต.บ้านเต่า เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 2081  ตอบ 246
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2 มี.ค. 2561)    อ่าน 918  ตอบ 87
อบต.หนองตูม เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (31 ม.ค. 2561)    อ่าน 92  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เม็ดบัวอบกรอบ มาย จังหวัดสุรินทร์ อร่อยมากๆค่ะ (29 ม.ค. 2561)    อ่าน 79  ตอบ 1
อบต.วังชมภู เว็บไซต์ อบต.วังชมภู จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ม.ค. 2561)    อ่าน 89  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 11517  ตอบ 31
ทต.ภูเขียว โอนย้าย (24 ม.ค. 2561)    อ่าน 80  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 100  ตอบ 0
 
 


ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทย [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่่สุด*** การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 [ 19 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียน [ 14 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 [ 13 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2-61  [ 13 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 195 
เชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อเเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ปลัดและรองปลัด องค์ก [ 13 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 142 
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครง [ 13 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น60 [ 13 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
การตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปร [ 12 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 153 
ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขป [ 12 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 59 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553