เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอา [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับเปลี่ยนหลังคาอ [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสด [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรีย [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระ [ 11 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
 
 


 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหาร [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 45 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 33 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแห [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 188 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลภูเขียว [ 27 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
ทต.ภูเขียว เทศบาลตำบลภูเขียว ขอประชาสัมพันธ์โครงการคืนทางเท้าให้ประชาชน คืนถนนให้สังคม [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
ทต.ภูเขียว ประกาศสอบราคาซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงา [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 23 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
 
 


การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
 


ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 3438  ตอบ 21  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแ (8 ส.ค. 2558)    อ่าน 2061  ตอบ 12  
ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 256  ตอบ 0  
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 3438  ตอบ 21
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 3484  ตอบ 15
ทต.ลาดใหญ่ มีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารง่นสาธารณสุขว่างหรือเปล่าครับ (30 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ทุ่งลุยลาย  เว็บไซต์ ทต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ส.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 328  ตอบ 8
ทต.บ้านเพชรภูเขียว เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ส.ค. 2558)    อ่าน 2061  ตอบ 12
อบต.หนองไผ่  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริก (26 ก.ค. 2558)    อ่าน 214  ตอบ 3
อบต.บ้านแท่น การปรับ อบต.เป็นเทศบาล (17 ก.ค. 2558)    อ่าน 94  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ถนนสี่เลนภูเขียว-ชุมแพ ถนนเลี่ยงเมืองภูเขียว หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยากทรา (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 2038  ตอบ 15
ทต.ภูเขียว โครงการสร้างถนน 4 ช่องจราจร 201 แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพและเลี่ยงเมืองภูเขียว (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 915  ตอบ 9
 
 


***ด่วนที่สุด***ระบบอิเล็กทรอนิก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำน [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 115 
***ด่วนที่สุด*** ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 257 
แจ้งการโอนเงิน อฉ.รายการตกเบิกเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับ [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 332 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับ อปท. (โอน 20 ส.ค.58 โดย สถ.จ.ชัยภูมิ) [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 211 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 14 ส.ค.58) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 159 
การสอบคัดเลือก/คัดเลือกฯพนักงานเทศบาล ในวันที่ 25 ส.ค.58 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัย [ 21 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 267 
สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-plan ในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ [ 20 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 173 
(แก้ไข) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวับการให้พนักงานส่ [ 19 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 600 
***ด่วนที่สุด***ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึก [ 19 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
***ด่วนที่สุด***การรายงานผลการดำเนินการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระรา [ 18 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 154 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2558 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553