เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำจากร้าน โอทีมินิมาร์ท ถึงสามแยกบ้านพ่อสากล [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 7 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดป่าบ้านเมืองคง [ 26 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภาร [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน [ 17 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 104 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงปรับเกรดไถก [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
 
 


 
อบต.นาเสียว [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเสียว อบต.นาเสียว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 มีเด็กนักเรียน จากโรงเรียนในเ [ 17 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงกา [ 16 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
 
 


การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว85  [ 16 ม.ค. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว70  [ 16 ม.ค. 2560 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว73  [ 16 ม.ค. 2560 ]
คู่มือเพื่อเข้าดูรายงานการบันทึกข้อมูล LSEP แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) Local Sufficiency Economy Plan : LSEP ปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว80 [เอกสารแนบ]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว74  [ 16 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว66  [ 13 ม.ค. 2560 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.2/284  [ 13 ม.ค. 2560 ]
ขอแก้ไขข้อความในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 48 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ด่วนที่สุด กพส. ที่ มท 0810.5/ว 67  [ 12 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว0120  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว63  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว59  [ 12 ม.ค. 2560 ]
ขอเลื่อนการดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว60,ว61  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาธิไธยย่อ สธ ประจำพุทธศักราช 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว56  [ 12 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว48  [ 12 ม.ค. 2560 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 1762  ตอบ 14  
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 89  ตอบ 0  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6235  ตอบ 23  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 156  ตอบ 27
อบต.นาเสียว เทิดทูลสถาบันฯ (17 ม.ค. 2560)    อ่าน 197  ตอบ 35
ทต.ทุ่งลุยลาย ทุ่งลุยลาย หมายถึงอะไรครับ? (25 ธ.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.คอนสาร ขยะในคอนสาร (19 ธ.ค. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า อยากทราบข้อมูลที่พักใน ต.บ้านเป้า ครับ (14 ธ.ค. 2559)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.หนองตูม (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด แพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังห (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.หนองตูม  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาคณิตศา (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.หนองตูม  (++มาแล้วทีเด็ด เผด็จสนามสอบ++)แนวข้อสอบล่าสุด ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสุขศึกษาแ (13 ธ.ค. 2559)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 2743  ตอบ 19
ทต.ภูเขียว อยากได้เบอร์โทร.นายประกอบ พืมขุนทด พนักงานดับเพลิงครับ (8 ธ.ค. 2559)    อ่าน 107  ตอบ 1
 
 


การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ ๒ ภาษา [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 92 
รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการแบ่งงานภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 58 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ "ตามรอยพระบาทตาม [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 37 
ด่วนที่สุด ขอให้รายงานข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 216 
เชิญประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเเละนโยบายสำคัญของรัฐบา [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 97 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12-2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 321 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12-59 [ 30 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 431 
การบันทึกเเละปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) [ 30 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 177 
แจ้งการจัดทำข้อมูลรายละเอียดนักเรียนและโรงเรียนในระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน [ 29 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 160 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความสามัคคี [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 95 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553