เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการเต [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 175 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Bo [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหล [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
ประกาศเทศบาลตำบล้านเพชรภูเขียว เรื่อง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 91 
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร หมู่ที่ 7 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 87 
 
 


 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานศาลหลักเมืองบ้านเพชรและวันสงกรานต์ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 21 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 45 
ทต.ลาดใหญ่ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและลูกหลานชาวเทศบาลตำบลลาดใหญ่ [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 24 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการจัดงานประเพณีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 32 
ทต.ลาดใหญ่ .โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ(สงกรานต์) [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
 
 


โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว795  [ 20 เม.ย. 2558 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 163  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 133  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 115  ตอบ 9  
 
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (15 เม.ย. 2558)    อ่าน 156  ตอบ 3
ทต.ภูเขียว ฟุตซอลภูเขียวคัพ2558 (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 92  ตอบ 3
ทต.ภูเขียว กีฬา ฟุตซอล ภูเขียวคัพ (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 2505  ตอบ 33
อบต.หนองไผ่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (1 เม.ย. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (24 มี.ค. 2558)    อ่าน 2594  ตอบ 11
ทต.บ้านเป้า สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 155  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 107  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 108  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 126  ตอบ 1
อบต.หนองไผ่  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริก (16 ก.พ. 2558)    อ่าน 87  ตอบ 1
 
 


วิทยุสื่อสารในราชการ เรื่องติดตามผลการดำเนินการกรณีการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 2558 บำเหน็จบำนาญ ไตรมาสที่ 3 และค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 [ 20 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 43 
ผลการติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเ [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 123 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 25 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 77 
***ด่วนมาก*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 140 
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 199 
**ด่วนที่สุด** ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ของ อปท. [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 117 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือน เม [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 101 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เม.ย.- [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 62 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระด [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 58 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


งานศาลหลักเมืองบ้านเพชรและวันสงกรานต์ [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553