ขอเชิญชม การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย U-16 "บ้านเพชรคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 85 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 83 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 84 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 80 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 84 
 
 


 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ โครงการค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก (Best Practce) [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเป้า พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองตูม ประกาศสอบราคาจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์(e-Aucton)โครงการปรับปรุง [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเป้า กิจกรรม อำเภอยิ้ม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเป้า และโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา โครงการคนบ [ 25 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน (Sch [ 23 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 61 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 สิงหาคม 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษ [ 22 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
 
 


ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือทดสอบแบบฐานข้อมูลการจัดการขยะและแบบรายงานกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1211  [ 19 ส.ค. 2559 ]
บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย กค. มท 0803.3/ว1627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2559 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ส.ค. 2559)    อ่าน 1581  ตอบ 10  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5758  ตอบ 23  
เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 170  ตอบ 0  
 
อบต.หนองตูม ครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน บ้างคะ (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน บ้างคะ (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.หนองตูม  วิธีกำจัด กลิ่นปาก เรื่องใหญ่ใกล้ตัว... เหงือกอักเสบหนึ่งในสาเหตุของปัญหา (22 ส.ค. 2559)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (22 ส.ค. 2559)    อ่าน 3273  ตอบ 22
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ส.ค. 2559)    อ่าน 1581  ตอบ 10
อบต.หนองตูม ฝากด้วยนะครับ โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกล (1 ส.ค. 2559)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.หนองสังข์ เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 58  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ขายเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องพิมพ์เช็คอัตโนมัติ Passbook Printer รุ่นใหม่ล่ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง สอบถามตำแหน่งว่างของ อบต. บ้านยางครับ (26 ก.ค. 2559)    อ่าน 708  ตอบ 4
ทต.บ้านเป้า เรื่องน้ำในหนองฉิมเน่า (20 ก.ค. 2559)    อ่าน 55  ตอบ 0
 
 


ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะ [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 96 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการตามภารกิจถ่ายโอน ประเภทงานก่อสร้างอาคารง [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 75 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมา [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 78 
การใช้กลไก “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)” เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็ [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 66 
ด่วนมาก สำรวจข้อมูลความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 88 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 101 
ด่วนที่สุด การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ให้สอด [ 18 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 131 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 [ 16 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 96 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรม big cleaning day [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 113 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553