เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภาร [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน [ 17 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงปรับเกรดไถก [ 3 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมา [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 146 
 
 


 
อบต.บ้านยาง ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภาร [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 28 
ทต.หนองสังข์ [ 30 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านก่ [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกร [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกร [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกร [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (แบบท่อระบาย [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (แบบท่อระบาย [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองสังข์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ (แบบท่อระบาย [ 29 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 3 
 
 


แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 1704  ตอบ 14  
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 6070  ตอบ 23  
 
ทต.บ้านเป้า เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 183  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 246  ตอบ 1
ทต.ทุ่งลุยลาย เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 282  ตอบ 1
อบต.ท่าหินโงม สอนขายของออนไลน์ เรียนขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 143  ตอบ 1
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 128  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 8
อบต.นาเสียว เทิดทูลสถาบันฯ (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 12
ทต.คอนสาร การขอรับเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ (23 พ.ย. 2559)    อ่าน 31  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 9121  ตอบ 30
อบต.บ้านแท่น สอบถามเรื่องการโอนย้ายครับ (22 พ.ย. 2559)    อ่าน 84  ตอบ 1
 
 


โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กร [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวก [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
รายงานข้อมูลพื้นฐานของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 147 
ด่วนที่สุดการสนับสนุนการดำเนินงานยกระดับศักยภาพหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 87 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวก [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 270 
การประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 85 
คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 146 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11-59 [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 544 
***ด่วนที่สุด*** การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 99 
ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดชัยภูมิเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับ [ 23 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 251 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความสามัคคี [ 22 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553