ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ข้างประปา หมู่ที่ 7 [ 11 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.บ้านเมืองคง [ 27 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 44 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกแยกซอย 33 [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 54 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามอาคารพัสดุ เสาคอนกรีต [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 54 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยจามจุรี [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 43 
 
 


 
อบต.บ้านยาง โครงการรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดเพี้ยกระโดดสีน้ำตาล [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 1 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ.หนองบัวแดง ร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ.จัตุรัส บรรยายให้ความรู้โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ.เมืองชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2560 [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ปฏิบัติภารกิจร่วมกับนอ.หนองบัวแดง มอบท่อส่งน้ำตามโครงกา [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ สถจ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใ [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ.เมืองชัยภูมิ ร่วมออกตรวจโรงงานไฮเทค-ชัยภูมิ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ทถอ. เกษตรสมบูรณ์ ร่วมติดตามการบริหารจัดการตลาดน้ำ เทศบาลตำบุลเกษตรสมบูรณ์ อ.เก [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาฝาย การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานโครงกาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านกุดขมิ [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.นาฝาย การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนเพื่อก [ 27 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 


แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880  [ 28 เม.ย. 2560 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว883  [ 28 เม.ย. 2560 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว867 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 697  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (17 พ.ย. 2559)    อ่าน 1810  ตอบ 14  
ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 144  ตอบ 0  
 
อบต.หนองไผ่ เครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.หนองตูม (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 168  ตอบ 20
อบต.นาเสียว เทิดทูลสถาบันฯ (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 385  ตอบ 45
อบต.ส้มป่อย เว็บไซต์ อบต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า เรื่องถังขยะ (25 เม.ย. 2560)    อ่าน 30  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า น้ำเนาจากท่อระบายน้ำหมู่เจ็ด (23 เม.ย. 2560)    อ่าน 90  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (20 เม.ย. 2560)    อ่าน 404  ตอบ 58
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวมาว่าเทศบาลภูเขียว จะยกฐานะขึ้นเปน"เทศบาลเมืองภูเขียว"จริงมั้ยค (21 มี.ค. 2560)    อ่าน 2948  ตอบ 21
 
 


แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4/60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 60 
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง วาระจังหวัดชัยภูมิ ด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน [ 27 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 42 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2559 ให้แก่อปท. [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 132 
ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 45 
ัรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง [ 24 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 71 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 275 
การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทะิภาพของ [ 20 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 153 
ให้ใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเวอร์ชั่นใหม่ [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 195 
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิิ่นในด้านการคลังและ [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 321 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่ง [ 12 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 86 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553