เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ***อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เจ็บป่วย โทร. 044-878234
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 29 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 42 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ [ 25 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง [ 31 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
 
 


 
อบต.ส้มป่อย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 9 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ แผนการออกตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 36 
ทต.คอนสาร โครงการพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.คอนสาร พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.คอนสาร โครงการรับฟังแนวทางการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.คอนสาร มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ การบันทึกข้อมูลตามมาตรา 35 [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 103 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ส่งมอบดอกไม้จันทน์ดอกเดี่ยว จำนวน 3,199 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.นาฝาย การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบัคคลทั่วไป จำนวน 3 อั [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
 
 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบ้ัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว2243  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพรอบสาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2236  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2235  [ 20 ต.ค. 2560 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว116  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2237  [ 20 ต.ค. 2560 ]
ขอเชิญประชุมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2220  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว2231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2217  [ 20 ต.ค. 2560 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.บถ. มท 0809.3/ว76  [ 20 ต.ค. 2560 ]
การจััดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว2222  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5933  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5934  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2224  [ 19 ต.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) สน.คท. มท 0808.5/ว2227 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว2209  [ 19 ต.ค. 2560 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 433  ตอบ 1  
ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 100  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 785  ตอบ 0  
 
อบต.หนองตูม วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 ต.ค. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (20 ต.ค. 2560)    อ่าน 949  ตอบ 151
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ต.ค. 2560)    อ่าน 416  ตอบ 49
อบต.บ้านแท่น สอบถามเรองโอนย้ายครับ (5 ต.ค. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 1
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 433  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 49  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ สอบถามอัตรากำลัง (19 ก.ย. 2560)    อ่าน 110  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว โครงการสร้างถนน 4 ช่องจราจร 201 แก้งคร้อ-ภูเขียว-ชุมแพและเลี่ยงเมืองภูเขียว (16 ก.ย. 2560)    อ่าน 2980  ตอบ 10
อบต.ส้มป่อย สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน สมุนไพรหมอจำเริญ มาแล้ว++ (31 ส.ค. 2560)    อ่าน 21  ตอบ 0
 
 


ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายไ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 12 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติตการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุนเฉ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
รายงานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 47 
ให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง(info) ๘ ด้าน [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอ [ 19 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 33 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลแล [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 39 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจจำนวนบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว [ 18 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการเงินอุดหนุ [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 21 
***ด่วนที่สุด*** ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบั [ 17 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 34 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553