เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 37 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภู [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชร [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
 
 


 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง รับสมัครเอกชนรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ท่าหินโงม งานมหกรรมปั่นพิชิตมอหินขาว [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ท่าหินโงม มหกรรมเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฎิรูป [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม ประกวดนางนพมาศ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ท่าหินโงม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี งบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าหินโงม โครงการคลองสวย น้ำใส่ คนไทยมีสุข [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจปีงบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองโดน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน และรางระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่ตำบ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าหินโงม ประสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
 


ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 9  
 
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม  ส่งใบสมัครงานไป แล้ว กว่าจะเรียกสัมภาษณ์งาน (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น การกำจักสิ่งปฏิ * * * ล (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 316  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 98  ตอบ 1
ทต.บ้านเพชรภูเขียว บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 7
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 32  ตอบ 9
 
 


ด่วนที่สุด การจัดการแข่งขันพหุภาคีเกมส์ ครั้งที่4 ประจำปี 2557 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 48 
**ด่วนที่สุด**การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพ [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 199 
**ด่วนที่สุด** การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
แจ้งการจัดสรรงบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 240 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่ [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
ด่วนที่สุด การดำเนินการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น เนื่อง [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 49 
*ด่วนที่สุด* การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแค [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 173 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 375 
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ตามโครงการจัดท [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 193 
***ด่วนที่สุด***ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการในการแปลงนโยบายการบริหารงานตามยุท [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 131 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


งานประเพณีลอยกระทง ปี 2557 [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 46 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553