เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ [ 4 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภู [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)เทศบาลตำบลบ้านเพชร [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
ประกาศสอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว และย้ายหอถังสูงจากบ้ [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 5 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับแผนอัตรากำลังปี 2558 - 2560 [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 119 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 19 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 32 
อบต.บ้านยาง โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและตรวจเยี่ยมศูณย์อัยการคุ้มคริงสิทธิ์ฯ ประจำ อบต. [ 18 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ออกตรวจประเมินฯอปท.ประจำปี56 [ 17 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 519 
อบต.บ้านแท่น โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข [ 17 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ คณะกรรมการฯตรวจโบนัส [ 14 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 517 
ทต.บ้านเป้า ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติง [ 13 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 37 
ทต.บ้านเป้า ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมาเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือผู [ 13 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 57 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจรายชื่อผู้เสนอขอเครื่องราชฯปี 2557 ที่ขาดคุณสมบัติฯ [ 12 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 473 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 67 
 
 


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 9  
 
ทต.ลาดใหญ่ รับโอน จพง.ป้องกัน (20 พ.ย. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม  ส่งใบสมัครงานไป แล้ว กว่าจะเรียกสัมภาษณ์งาน (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น การกำจักสิ่งปฏิ * * * ล (14 พ.ย. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 2
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 310  ตอบ 1
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 19  ตอบ 0
ทต.ลาดใหญ่ วิศวกรโยธา ต้องการโอนย้าย (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 90  ตอบ 1
ทต.บ้านเพชรภูเขียว บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 7
ทต.บ้านเพชรภูเขียว งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 26  ตอบ 9
 
 


*ด่วนที่สุด* การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแค [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 24 
การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 115 
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-plan ตามโครงการจัดท [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 111 
***ด่วนที่สุด***ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฎิบัติการในการแปลงนโยบายการบริหารงานตามยุท [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 105 
การฝึกอบรบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 303 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 16 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 98 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ต.ค.57) โอนโดยที่ดินจังหวัดชัยภูมิ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 295 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรและโอนเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยความพิการ) ปีงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 341 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรและโอนเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ปีงบป [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 267 
***ด่วนมาก*** การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 12 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 194 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


งานประเพณีลอยกระทง ปี 2557 [ 10 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553