เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมา [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 12 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 76 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 11 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 44 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 142 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 กันยายน 2559 [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านเป้า ศึกษาดูงานตลาดสดเทศบาลนครอุดรธานี และ ตลาดสดเทศบาลเมืองหนองคาย [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.คอนสาร [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบในชุมชนและเครือข่ายทำงานด้านครอบครัว [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.คอนสาร กีฬาสีโรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ [ 21 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพนงาม ปราญช์ตำบลหนองโพนงาม [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ข้อมูลทางศาสนาตำบลหนองโพนงาม [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองโพนงาม ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.หนองโพนงาม [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กันยายน 2559 เพิ่ม [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคาการจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 กันยายน 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
 
 


การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
 


ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเ (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 ก.ย. 2559)    อ่าน 1664  ตอบ 13  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5921  ตอบ 23  
 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ใครเคยสอบตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว บ้างค (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว "เมืองภูเขียว"กับการพัฒนาสู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 4319  ตอบ 26
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (19 ต.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.คอนสาร การขอรับเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ (9 ต.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 63  ตอบ 0
อบต.หนองตูม ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติ สุขภาพช่องปากที่เราเลือกเองได้ (21 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.หนองแวง ตำแหน่งปลัดอบต ระดับต้นที่ว่าง (20 ก.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หนองโพนงาม ขายทที่ดิน นส 3 ก 5ไร่3งาน30ตร.ว บ้านหนองแดง ต.หนองข่า 3แสนบาท ติดถนนสาธารณะ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 37  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ที่ดิน นส 3 ก.เห็นวิวภูเขียว บ้านหนองแดง5ไร่ 3 งาน 30ตารางวา รถยนตย์สามารถเข้าถึ (18 ก.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
 


การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 95 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่า [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 114 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เรื่ [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 56 
***ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 91 
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 “รายได้ของ [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานแบบและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครอ [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 69 
***ด่วนที่สุด*** เชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 75 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทัวไป โครงการสนั [ 17 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 81 
**ด่วนที่สุด** แจ้งเลื่อนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการปกครองท้อ [ 17 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน [ 17 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 56 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553