เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยืนดีต้อนรับ
 
 -อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
การจัดการความรู้ (KM) เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว [ 17 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยกซอย [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 173 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร บริ [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 143 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพ่ [ 11 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 149 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.หนองแวง ประกาศจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างฯ [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 465 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ด่วนที่สุด อบรมแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 277 
อบต.หนองโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา [ 18 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 24 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 17 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 56 
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ [ 16 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
 
 


การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
 


อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1723  ตอบ 18  
สอบถามตำแหน่งว่าง (2 มิ.ย. 2557)    อ่าน 895  ตอบ 6  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 พ.ค. 2557)    อ่าน 2482  ตอบ 19  
 
อบต.ท่าหินโงม เบอร์ที่ให้ไว้หน้าเว็บ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ไม่ทราบว่ามีเบอร์อืนที่ติดต่อได้หรื (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 1
ทต.บ้านเป้า ขอเชิญสมัครอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp " 28 ก.ค.-1 ส (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ขอเชิญสมัครอบรม "เขียนแบบทาง Road Pack " 28-30 กรกฎาคม 2557 ที่อุดรธาน (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ค่ะ (16 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองแวง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ก.ค. 2557)    อ่าน 1264  ตอบ 12
อบต.หนองแวง ขอความอนุเคราะห์ต้องการ เบอร์ จ่าเอกวิโรจ (ช่างไฟฟ้า) (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 2
ทต.ลาดใหญ่ เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 29  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม อบต. เขตจังหวัดชัยภูมิมีตำแหน่งนักพัฒนาชุุมชนว่างไหม? (1 ก.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว อยากซื๋อทีดินปลูกบ้าน (4 มิ.ย. 2557)    อ่าน 1723  ตอบ 18
 
 


แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำจำเดือนมิถุนาย [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 113 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 160 
ด่วนที่สุด การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวง [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของ ครู ผดด./ผดด. ที่ใช้วุฒิ ป.บัณฑิต [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 179 
ความเร่งด่วน ด่วนที่สุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ต้องการข้อมูลประกอบกา [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
***ด่วนมาก*** การรายงานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณฯ ยาเสพติดแก่หน่วยงานอื่น [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 126 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์ (เรียนท้องถิ่นอำ [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
**ด่วนที่สุด** วิธีการจ่ายค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 245 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกั [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 250 
ด่วนที่สุด อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 โครงการป้องกันและแก้ไข [ 17 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 147 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


มอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 12 [ 6 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 102 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553