เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนกันยายน 2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ***อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เจ็บป่วย โทร. 044-878234
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 23 
รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 28 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 149 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินส [ 14 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว รับโอนพนักงานเทศบาล [ 20 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 41 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ลาดใหญ่ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ ม [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ลาดใหญ่ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำป [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเต่า [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเต่า ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ท่อครึ่งซีก ม.3 สายที่ 3 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดใหญ่ อบต.ลาดใหญ่ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเต่า ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ท่อครึ่งซีก ม.3 สายที่ 2 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ท่อครึ่งซีก ม.3 สายที่ 1 [ 17 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 


การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว119  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว104  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว99  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด่วนที่สุด กศ. มท0816.3/ว98  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว495  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว109  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว108  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว106  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว107  [ 15 ม.ค. 2561 ]
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว95  [ 15 ม.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว81  [ 15 ม.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว90  [ 12 ม.ค. 2561 ]
ขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่นในเว็บไซต์ สถ. สน.บถ. มท 0809.3/ว89  [ 12 ม.ค. 2561 ]
การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กพส. มท 0810.6/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2561 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (27 ก.ย. 2560)    อ่าน 612  ตอบ 1  
ประวัติบ้านเพชร (31 พ.ค. 2560)    อ่าน 165  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 837  ตอบ 0  
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (17 ม.ค. 2561)    อ่าน 1563  ตอบ 218
อบต.ส้มป่อย เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ลาดใหญ่ เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขา (13 ม.ค. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (11 ม.ค. 2561)    อ่าน 640  ตอบ 72
ทต.ภูเขียว บิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาภูเขียว (6 ม.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 3
อบต.ส้มป่อย ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ลาดใหญ่ หมอชู ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ (3 ม.ค. 2561)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น สอบถามการขอโอนย้ายค่ะ (15 ธ.ค. 2560)    อ่าน 204  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (14 ธ.ค. 2560)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.ส้มป่อย ((((((+++++อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้น โรคกระดูก โรคไขข้อ โรคเก๊า โรคไต เหน็บชา ภูมิ (6 ธ.ค. 2560)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
 


แนวทางการรายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใ [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ ปลัดและรองปลั [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรอบก [ 12 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 110 
อำเภอที่ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อป [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 117 
แบบตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 159 
ตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน [ 10 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโ [ 9 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 52 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553