ขอเชิญชม การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย U-16 "บ้านเพชรคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าวัดศรีบุญเรือง บ้านเมืองคง หมู่ที่ 2 [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 91 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าวัดศรีบุญเรือง บ้านเมืองคง หม [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 70 
ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 95 
ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 33 หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ [ 26 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 86 
 
 


 
อบต.หนองตูม [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองตูม ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ของ อบต. [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองตูม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง งานประเพณีบุญเดือนหก ทำบุญตาปู่บ้าน บ้านกำแพง หมุู่ 4 [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านยาง งานประเพณีบุญเดือนหก ทำบุญตาปู่บ้าน เจ้าพ่อหัวแสง [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านยาง งานประเพณีนมัสการสรงน้ำ "พระเจ้าองค์ตื้อ" [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านยาง งานประเพณีนมัสการสรงน้ำ "พระธาตุกุดจอก" [ 23 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ งานประเพณีบุญเดือนหก 2559 ศาลเจ้าพ่อหมื่นแสน [ 19 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 19 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 30 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ 18 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 29 
 
 


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
 


เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 110  ตอบ 0  
การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย "บ้านเพชรคัพ" ครั้งที่ 1 (11 ก.พ. 2559)    อ่าน 343  ตอบ 1  
สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ม.ค. 2559)    อ่าน 1500  ตอบ 8  
 
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ว่าง) (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 80  ตอบ 4
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 2593  ตอบ 14
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เด็กเล็ก (12 พ.ค. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ได้ข่าวว่าชุมแพจะขอเป็นจังหวัด โดยจะรวมเอาอำเภอภูเขียวเข้าไปด้วย อยากทราบว่าคนภู (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 6948  ตอบ 24
อบต.หนองไผ่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 759  ตอบ 8
ทต.ภูเขียว ตารงแข่งขัน (2 พ.ค. 2559)    อ่าน 210  ตอบ 1
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ถังขยะ (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ถนนซอย 6 (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.หนองแวง สอนขายของออนไลน์ เรียนจบมีรายได้แน่นอน (25 เม.ย. 2559)    อ่าน 104  ตอบ 0
ทต.หนองสังข์ เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
 
 


การประกวดโครงการ / กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยความพิการ) ประจำปี [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยผู้สูงอายุ) ปีงบประมา [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
ด่วนที่สุด กำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย(ป.ม.)ประจำปี 255 [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 60 
แจกจ่ายโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิ [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 105 
ประเด็นข้อที่ปรับปรุงแก้ไข แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 333 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ประมวลภาพวอลเลย์บอลชาย U- 16 บ้านเพชรคัพ ครั้งที่ 1 [ 8 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 181 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553