เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 8 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – [ 3 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 25 บ้านเพชร หมู่ที่ 1 [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตั [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
 
 


 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ 1.เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ เอกสารเพิ่มเติมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 29 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
 
 


การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/11403-11478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2558 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1603  [ 28 ก.ค. 2558 ]
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
 


ทักษะในห้องเรียนก็ช่วยให้มือใหม่หางานได้ (18 พ.ย. 2557)    อ่าน 237  ตอบ 0  
บรรยากาศงานลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 177  ตอบ 7  
งานประเพณีลอยกระทง 57 (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 165  ตอบ 9  
 
ทต.ภูเขียว BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว BlackSpyTHT (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ท่าหินโงม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Application Vor ค่ะ (29 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Application Vor ค่ะ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่ ลองหรือยังเอ่ย VOR คุยเพลิน ใช้ง่าย ไม่ต้องพิมพ์ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.หนองโพนงาม ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Application Vor ค่ะ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บ้านยาง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ Application Vor ค่ะ (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.หนองไผ่  เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดให้บริก (26 ก.ค. 2558)    อ่าน 185  ตอบ 3
อบต.บ้านแท่น การปรับ อบต.เป็นเทศบาล (17 ก.ค. 2558)    อ่าน 74  ตอบ 1
ทต.ภูเขียว ถนนสี่เลนภูเขียว-ชุมแพ ถนนเลี่ยงเมืองภูเขียว หากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยากทรา (20 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1952  ตอบ 15
 
 


**ด่วนมาก** การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่ในการดำเนินงานของ อปท. [ 29 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศ สถ.จ.ชัยภูมิ เรื่อง คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
การรายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 216 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 125 
***ด่วนที่สุด**แจ้งการขยายเวลาในการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พั [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 116 
ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
แจ้งผลคะแนนการประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 237 
***ด่วนที่สุด***การทำแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาร [ 22 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 126 
***ด่วนที่สุด***ความหมายของมาตรา๕(๔)แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยวามสะดวกในการพิจารณ [ 21 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 153 
**ด่วนมาก** การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์ก [ 20 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 142 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ประชาสัมพันธ์เที่ยวทุ่งดอกกระเจียว [ 22 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553