ขอเชิญชม การแข่งขันวอลเลย์บอลชาย U-16 "บ้านเพชรคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 
-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 


 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 8 
 
 


 
ทต.หนองสังข์ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่่ 16 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสังข์ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่่ 5 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองสังข์ ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่่ 3 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.นาฝาย อบรมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ปี2559 แก่เกษตรกรที่รับเมล็ดพันธุ์ [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสังข์ ประกาศคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 33 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้า [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา [ 28 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
 
 


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 2 รุ่นที่ 17-26 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1298 [รายชื่อ]  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1291  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1293  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการรายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/345  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 30 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
 


สอบถามตำแหน่งว่าง (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1531  ตอบ 9  
ภูเขียว จะขึ้นกับ จังหวัดชุมแพ จริงหรือ? (5 มิ.ย. 2559)    อ่าน 5624  ตอบ 23  
เรียนขายของออนไลน์ เรียนจบทำเป็นอาชีพหลักได้เลย (22 เม.ย. 2559)    อ่าน 148  ตอบ 0  
 
อบต.หนองไผ่ รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 900  ตอบ 9
อบต.หนองตูม  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.หนองโดน  แจกแนวข้อสอบ กรมศิลปากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.บ้านเป้า เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 819  ตอบ 5
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว เด็กเล็ก (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 134  ตอบ 2
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ทนายความ (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว สอบถาม (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ร่องระบายน้ำ (19 มิ.ย. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3010  ตอบ 17
อบต.นาเสียว เว็บไซต์ อบต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 มิ.ย. 2559)    อ่าน 386  ตอบ 1
 
 


เลื่อนการตรวจติดตามและนิเทศการคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ตามมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6-2559 จำนวน 3 ประกาศ [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6-2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 84 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแห [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 106 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานก [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 77 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานคร [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 61 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6-59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 174 
สำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของปรชาชนตามนโย [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 132 
การอบรมในหลักสูตรที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรขอ [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 189 
ขอเชิญประชุมวาระพิเศษ (วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น.) [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 117 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 


ทต.บ้านเพชรภูเขียว จัดกิจกรรม big cleaning day [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
 


วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553