หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 
วัดหรดี
ศาลหลักเมือง ศาลหลวงบาล
 


 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบ [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้ส [ 20 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ปรกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 57 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 83 
 
 


 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมูที่ 3 บ้านสารจอดเก่า โด [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาแซง \"ตู้ปันสุข\" อบต.หนองนาแซง เปิดให้บริการสิ่งของยังชีพแก่ประชาชนทั่วไป [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาแซง อบต.หนองนาแซง จัดตั้ง \"ตู้ปันสุข\" ให้บริการสิ่งของยังชีพแก่ประชาชนผู [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ส้มป่อย กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์\"มีแล้วแบ่งปัน\" [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านหัน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองนาแซง อบต.หนองนาแซง บูรณาการร่วมองค์กรภายนอกจัดกิจกรรม Big Cleanning Day [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยขี้ลิง หมู่ที่ 12 บ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
 


ประวัติบ้านเพชร (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 4478  ตอบ 8  
สอบถาม-โอนย้าย ตำแหน่งนิติกร (18 ก.ค. 2562)    อ่าน 1258  ตอบ 0  
 


 
ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมนมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 พ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถขยะทะเบียน 81/8613 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2563 ]จ้างป้ายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะ [ 29 พ.ค. 2563 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อ ธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]จ้างค่าป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโ [ 25 พ.ค. 2563 ]ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 122 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(ฉ.50)แล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 57 
โครงกาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
โครงการจัดหาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชั [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสี [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดท [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
เร่งรัด ติดตาม การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แ [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 70 
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
ขอเชิญประชุมและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒน [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 


  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเพชรภูเขียว พัฒนาด้านใดมากที่สุด?
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
 
 


-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ธ.ค. 2553