หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านเพชรภูเขียว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายเจริญ เสมาเพชร
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 


อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเข
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
บรรยากาศภายนอกอาคารเรียน
ลำดับภาพที่ 1/6
ศาลาที่พักผู้ปกครอง
ลำดับภาพที่ 2/6
บรรยากาศห้องเรียน
ลำดับภาพที่ 3/6
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ลำดับภาพที่ 4/6
กิจกรรมวันแม่
ลำดับภาพที่ 5/6
ห้องน้ำสะอาด
ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
บรรยากาศภายนอกอาคารเรียน
ศาลาที่พักผู้ปกครอง
บรรยากาศห้องเรียน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันแม่
ห้องน้ำสะอาด
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

ประวัติความเป็นมา
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2544 โดยเปิดรับเด็กอายุระหว่าง  3 – 4  ขวบ ซึ่งขณะนั้นได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดหรดี หมู่ที่  1  ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดู ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2546 เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว ลักษณะเป็นห้องเรียนรวม และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้องเรียน คือ ห้องไพลิน,ห้องบุษราคัม,ห้องมรกต และ ห้องเพทาย อาคารเรียนทั้งสองหลังตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์หนองแร้ง หมู่ที่  8   ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  

สภาพแวดล้อมทั่วไป
     1  พื้นที่ทั้งหมด จำนวน  6  ไร่  
     2  อาคารเรียน จำนวน  2  หลัง
          - เป็นอาคารชั้นเดียวห้องเรียนรวม  1  ห้องขนาดกว้าง  8  เมตร   ยาว  12  เมตร มีหน้าต่างระบายอากาศโดยรอบ ติดมุ้งลวด
          - เป็นอาคารยกพื้นสูงอีก  1  หลัง ลักษณะแบ่งเป็น 4 ห้องเรียน มีหน้าต่างระบายอากาศโดยรอบ ติดมุ้งลวด มีห้องน้ำภายในอาคารเรียนแยก เป็นห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง
     3  อาคารโรงอาหารจำนวน 1 หลังขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  12  เมตร ประกอบด้วยห้องครัว และห้องเก็บของและพื้นที่โล่งสำหรับตั้งโต๊ะอาหารเด็ก
     4  ห้องน้ำในอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียนจำนวน  12  ห้อง ห้องน้ำครู จำนวน  1  ห้อง
     5  ห้องน้ำนอกตัวอาคารเรียนจำนวน  1  หลัง  จำนวน  4  ห้อง
     6  ศาลาที่พักผู้ปกครองจำนวน  1  หลัง
     7  อาคารชั่วคราวสนามเด็กเล่นประกอบด้วยเครื่องเล่นภาคสนามต่างๆ

ปรัชญาศูนย์ัพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
                    ไม่เร่งเนื้อหา          ให้กล้าแสดงออก
           ตอกจิตสำนึก   ฝึกระเบียบวินัย     ให้ทุกใจเปี่ยมสุข

ปรัชญาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
     การจัดการศึกษาให้เด็กมีพัฒนาการครบถ้วนตามวัย โดยเด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล และความต้องการชุมชนในท้องถิ่น โดยเน้นใช้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถและมีความสุข

วิสัยทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและความเคลื่อนไหว มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข

ภารกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว

     1. จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
     2. จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย
    4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม เพื่ออยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
    6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
    7. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษากระบวนการคิด และการแก้ปัญหา
    8. พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
    9. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสม ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
  10. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และชุมชนมีส่วนร่วม
  11. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กพิเศษ ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

เป้าหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
     1.  เด็กทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี
     2. เด็กทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3. เด็กทุกคนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย
     4. เด็กทุกคนแสดงออกได้ตามศักยภาพด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายตามจิตนาการ
     5. เด็กทุกคนมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
     6. เด็กทุกคนมีทักษะกระบวนความคิด และสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
     7. เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยอย่างมีความสุข
     8. เด็กทุกคนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย

ข้อมูลบุคลากร
     1.  นางนงค์คราญ  แพงไธสง      ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
     2.  นางปวีณา  นิลบรรพต            ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     3.  นางสาวศุทธินี  สำราญ           ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     4.  นางสาวสุพัตรา  พรหมสาขา     ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     5.  นางสาวศิริลักษณ์  เฉื่อยกลาง   ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
     6.  นางสุพัตรา  ภิญโญทรัพย์         ตำแหน่ง  แม่ครัว
     7.  นายทวน  สิงขรเขียว              ตำแหน่ง  นักการภารโรง

ข้อมูลด้านนักเรียน

   -  ปีการศึกษา  2544  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   54  คน  เป็นนักเรียนชาย  26  คน  นักเรียนหญิง  28  คน
   -  ปีการศึกษา  2545  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   55  คน  เป็นนักเรียนชาย  26  คน  นักเรียนหญิง  29  คน
   -  ปีการศึกษา  2546  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   60  คน  เป็นนักเรียนชาย  26  คน  นักเรียนหญิง  34  คน
    -  ปีการศึกษา  2547  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   65  คน  เป็นนักเรียนชาย  31  คน  นักเรียนหญิง  34  คน
   -  ปีการศึกษา  2548  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   78  คน  เป็นนักเรียนชาย  38  คน  นักเรียนหญิง  40  คน
   -  ปีการศึกษา  2549  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   94  คน  เป็นนักเรียนชาย  45  คน  นักเรียนหญิง  49  คน
   -  ปีการศึกษา  2550  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   83  คน  เป็นนักเรียนชาย  43  คน  นักเรียนหญิง  40  คน
   -  ปีการศึกษา  2551  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   83  คน  เป็นนักเรียนชาย  39  คน  นักเรียนหญิง  44  คน
   -  ปีการศึกษา  2552  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   75  คน  เป็นนักเรียนชาย  36  คน  นักเรียนหญิง  39  คน
   -  ปีการศึกษา  2553  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน   102  คน  เป็นนักเรียนชาย  48  คน  นักเรียนหญิง  54  คน
: งานการศึกษาปฐมวัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2554 เวลา 09.01 น. โดย คุณ เมธี พิขุนทด

ผู้เข้าชม 5364 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X