หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 


นางสาวฉวีวรรณ ขวัญทอง
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


ดาบตำรวจทวิช แพงไธสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางวิมาลา พงษ์สระพัง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางวรรณวนัช โนนรุ่งเรือง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายศุภสิทธิ์ แวงดงบัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางณัฐกฤตา เจริญโภค
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางเพียรนิภา ต่อชีพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวุฒิไกร ประศรี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน