หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านเพชรภูเขียว
“ มุ่งพัฒนาตำบลในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน ”
วงเวียนอนุสาวรีย์เพชร
ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
วัดหรดี และวิหารหลวงปู่สมบูรณ์
ศาสนสถานประจำตำบลบ้านเพชร
สวนสาธารณะและอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ยินดีต้อนรับ
 
 


 
 
 
 
 
จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ ประมาณ 250 หมายเลข
 
โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 6 แห่ง
 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 เครือข่าย
 
ที่ทำการไปรษณีย์ของเอกชน 1 แห่ง
 
สามารถรับคลื่นวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดชัยภูมิได้
 
สามารถรับสัญญาณภาพของสถานีโทรทัศน์ทั่วไปได้ 5 ช่อง คือ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 9 ช่อง NBT และช่อง ThaiPBS ถ้าต้องการรับชมสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ สามารถติดตั้งเครื่องรับสัญญาณพิเศษได้
 
ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
หน่วยงานที่มีเครือข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ได้แก่ สภ.บ้านเพชร และสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,215 ครัวเรือน ประมาณร้อยละ 92 ของครัวเรือนทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียวมีระบบประปาเป็นของ ตนเอง 3 บ่อ และระบบประปาหมู่บ้าน 1 บ่อ
 
น้ำประปาที่ผลิตได้ 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำประปา
 
แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปา เป็นระบบประปาบาดาล
  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 1,250 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 99.52 ของพื้นที่ทั้งหมด
  ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 189 จุด ครอบคลุมถนน 3 สายหลัก
 
 
         ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
  1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
  สถานีบริการน้ำมัน ขนาดเล็ก 2 แห่ง
  ตลาดสด 1 แห่ง
  ร้านค้าทั่วไป 42 ร้าน
  2. สถานประกอบการด้านบริการ
  ร้านเสริมสวย 12 แห่ง
  ร้านขายอาหาร 15 ร้าน
  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 10 แห่ง
  อู่ซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง